AKÇAKOCA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
 
                                 
TAŞINMAZ NO
MAH./KÖY
CİNSİ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
HAZİNE HİSSESİ
İMAR DURUMU
FİİLİ DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
İHALE TARİHİ VE SAATİ
 
81020101288
Kalkın Köyü
Fındık Bahçesi
-
568
13.593,75
Tam
İmarsız
Fındık bahçesi
68.000,00
20.400,00
20.04.2017 - 14;00
 
81020101456
Melenağzı Köyü
Fındık Bahçesi
-
487
20.560,00
Tam
İmarsız
Fındık bahçesi
133.640,00
40.092,00
20.04.2017 - 14;15
 
81020101457
Melenağzı Köyü
Fındık Bahçesi
-
491
8.280,00
Tam
İmarsız
Fındık bahçesi
53.820,00
16.146,00
20.04.2017 - 14;30
 
81020101462
Melenağzı Köyü
Fındık Bahçesi
-
499
9.860,00
Tam
İmarsız
Fındık bahçesi
54.230,00
16.269,00
20.04.2017 - 14;45
 
81020102122
Nazımbey Köyü
Tarla
102
2
13.411,37
Tam
İmarsız
Fındık bahçesi
73.765,00
22.129,50
20.04.2017 - 15;00
 
                               
                                 
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Akçakoca Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 
 
2- İhaleye katılacak isteklilerin,
 
   a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısınında ibrazı gerekir.)
 
 
   b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah senedi) tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri (adres beyanı), tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden yılı içinde alınmış sicil belgesi, tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesinin,
 
 
 
   c) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamenin,
 
 
            İhale gün ve saatine kadar Akçakoca Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi veya ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.
 
3- İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Akçakoca Malmüdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca taşınmaz mesai saatleri içinde zeminde gösterilebilir.
 
4-4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesi gereğince, taşınmazın satış bedeli defaten ödenebileceği gibi talep halinde taşınmazın satış bedelinin 1/4' ü peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle satış bedeli de dikkate alınarak 8 eşit taksitle 24 ay vadeli satış yapılabilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu alınır veya Türk Medeni kanunun 893. maddesinin 1. bandi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine Hazine lehine 1. derece 1. srada ipotek tesis edilir.
 
5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 
6- Müşteriden satış bedeli haricinde KDV. vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
 
7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, mevcut ihale bilgileri 0380 6113979 numaralı telefondan öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.